Наукові публікації викладачів кафедри

Наукові публікації Кафедри фундаментальної та мовної підготовки

 

2019-2020

Gamulya O.: Phytochemical study of Salvia grandiflora and Salvia officinalis leaves for establishing prospects for use in medical and pharmaceutical practice / Myha, O. Koshovyi, O. Gamulya // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2020. – № 1 (23). – Р. 23 – 28. (Scopus)

Lytvynenko O.O., Kharytonova N. V. The issues of learning and acquisition of Ukrainian pharmacy terminology by the English-speaking students // Dynamics of the development of world science. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 20-22 November 2019. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. P. 520-526.

Lytvynenko O., Maliutina O. Сreation of methodical support for individual work of English students in learning Ukrainian // Scientific Achievements of Modern Society: Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United Kingdom 1-3 April 2020. P.64-69.

Берестова А. А. Функціонування прецедентних імен у віршових творах Івана Малковича: лінгвостилістичний вимір / Берестова А. А. // Закарпатські філологічні студії. Випуск 14. – 2020. –  С. 9-14.

Лисенко Н. О., Сінна Л. Ю. Практична стилістика перекладеного тексту як елемент підготовки майбутніх науковців // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 8(76). — С.107-111.

Лисенко Н. О., Сінна Л. Ю. Світова символістська традиція та архетипна модель світу як детермінанти образу степу в поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавництво Кам’янець-Подільського національного університеу імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 16. – С. 53-57.

Лисенко Н. О., Дорошина Л. Ф., Сергієнко М. С. Використання тестів-тренажерів з ігровими елементами, розроблених на платформі MOODLE, при викладанні іноземної мови / Н. Лисенко, Л. Дорошина, М. Сергієнко // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи». – Полтава, 2019. – С. 213 – 217.

Литвиненко О. О. Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Випуск 5(73). Острог, 2019. С.196-198.

Литвиненко О. О. Викладання теми «Родовий відмінок іменників і займенників» – конструкції «У мене є… – У мене немає…» // Збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів» 10 жовтня 2019 р. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 100 – 104.

Берестова А. А. Цитація як прийом уведення прецедентних релігійних феноменів у тексти сучасної української прози / Берестова А. А. // International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, Sеptember 20-21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 14-17.

Берестова А. А. Вивчення фармацевтичної термінології в курсі української мови студентами-іноземцями / Берестова А. А. // Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of teaching in higher education institutions of Ukraine: borrowing of EU experience» : Internship proceedings, November 18 – December 27, 2019. Baia Mare, 9- 14.

Lytvynenko O. O. Jigsaw activities in forming speaking skills for the foreign students learning Ukrainian. Scientific achievements of modern society. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 4-6 December 2019. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. P. 568 – 570.

Берестова А. А. Особливості  вивчення фармацевтичної лексики на заняттях з української мови як іноземної / Берестова А. А. // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : Вид-во «Астрая». С. 12-14.

Сергієнко М. С., Лисенко Н. О. Використання нейродидактичних вправ на заняттях з іноземної мови // Матеріали Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО» (з нагоди 20-річчя заснування кафедри), 28 листопада 2019 р. –  Харків : Видавництво Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, 2019. – С. 177-179.

Лисенко Н. Проблеми дистанційного класу // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». 23 квітня 2020 р. – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2020. –  С. 35-37.

Литвиненко О. О. Формування навичок аудіювання в іноземних студентів на заняттях з української мови // “Priority directions of science development”. – Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Lviv, Ukraine. 28-29 October 2019. – С.231-235.

Литвиненко О. О. Особливості викладання теми «Назви рослин» іншомовним студентам // Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. ­– Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 299-301.

Литвиненко О. О., Харитонова Н. В. До питання вивчення та засвоєння української фармацевтичної термінології в англомовній аудиторії // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7-8 листопада 2019 р.). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2019. С. 271-272.

Литвиненко О. О., Малютіна О. К. Щодо методів контролю мовної та комунікативної підготовки іноземних студентів з англійською мовою навчання: розробка та апробація // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: Матеріали XХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2020. С. 66-68.

Литвиненко О. О., Малютіна О. К. Принципи побудови навчального довідника з української мови для іноземних студентів з англійською мовою навчання // Освіта і наука у мінливому світі:  проблеми та перспективи  розвитку:  МАТЕРІАЛИ ІІ Міжнародної наукової конференції  27-28 березня 2020 р.  Частина І. Дніпро, 2020. C.72-73.

 

Долгая Е. А., Филянина Н. Н., Синявина Л. В. Литературное наследие Н. В. Станкевича в оценке Ю. А. Манна. Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : міжнародна науковопрактична конференція, м. Одеса, 25–26 жовтня 2019 р. Одеса, 2019. С. 55–58.Долга О. О., Сінявіна Л. В., Філяніна Н. М. Літературна спадщина Станкевича. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Гельветика, 2019. Вип. 12. С. 225–231.

Долгая Е. А., Филянина Н. Н., Синявина Л. В. «Поэзия мысли» Н. В. Станкевича. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18–19 жовтня 2019 р. Запоріжжя : КПУ, 2019. С. 37–40.
Крысенко Т. В., Суханова Т. Е. Аудирование и формирование аудитивной компетенции у иностранных студентов неязыкового вуза,
обучающихся на русском языке. Scientific achievements of modern society : аbstracts of the 5th International Scientific and Practical Conference. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 623–627.

Синявина Л. В., Филянина Н. Н., Долгая Е. А. Развитие лидерских качеств будущих специалистов. Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в ВНЗ : материалы XIV Международной научнопрактической конференции, м. Харків, ХНАДУ, 10 октября 2019 г. С. 315–320.
Синявина Л. В., Филянина Н. Н., Долгая Е. А. Проблемы формирования лидерских качеств будущих специалистов в заведениях высшего образования. Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції, м. Харків, НТУ «ХПІ», 26–27 вересня 2019 р. С. 213–216.

Синявина Л. В., Филянина Н. Н., Долгая Е. А. Ресурсы формирования лидерских качеств у студентов заведений высшего образования. Инновации и традиции в языковой подготовке студентов : тезисы докладов научнопрактического семинара (Харьков, ХНУСА, 6 декабря 2019 г.). Харьков : Издательство Иванченко И. С., 2019. С. 344–348.

Суханова Т. Є., Крисенко Т. В. Використання активних методів навчання у викладанні російської мови як іноземної. Priority directions of science development : аbstracts of III International Scientific and Practical Conference (December 28–29, 2019). SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine, 2019. Pp. 460–465.
Філяніна Н. М., Сінявіна Л. В., Долга О. О. Екологізація навчального процесу в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, ХНПУ ім. Сковороди, 27 вересня 2019 р. Харків, 2019. С. 133–137.
Філяніна Н. М., Гардашук Т. В. Гуманне ставлення до тварин і  втаназія. Матеріали VII Нацiонального конгресу з бiоетики (30 вересня – 2 жовтня, м. Київ). Київ, 2019. С. 104–105.
Филянина Н. Н., Долгая Е. А., Синявина Л. В., Строна Е. В. Выражение авторского сознания в произведениях автобиографического жанра. Scientific achievements of modern society : аbstracts of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom, 2019.

Циганенко В. В. Мультімедійна презентація як засіб формування професійно-країнознавчих мовних компетенцій при навчанні РЯІ. Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів : тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару (Харків, 6 грудня 2019 р.). Харків : Видавництво Іванченка Г.С., 2019. С. 384–387.
Циганенко В. В. Реферування як змістовний компонент професійноорієнтованого мовного навчання іноземних студентів-фармацевтів. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : збірник  тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Електронний ресурс]. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020.
С. 198–201.

2018

Лисенко Н.О. Можливості платформи moodle для проведення тестового контролю при викладанні української мови // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм». – Х. : НФаУ, 2018. – С. 68-72

Лисенко Н.О. Створення системи тестів «Модульний контроль» для дистанційної підтримки самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова як іноземна»»// Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Острог : Острозька академія, 2018. – С. 254-258

Лисенко Н.О., Литвиненко О.О. Дистанційна підтримка самостійної роботи студентів-іноземців // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2018. – С. 163 – 167.

Лисенко Н.О. Комунікативний аспект у дистаційному навчанні// Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». – Х. : Національна академія Національної гвардії України, 2018. – С45 – 48.

Лисенко Н.О. Комунікація у форумах і чатах при дистанційному викладанні дисципліни «Культура наукового мовлення» // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. – С. 34 – 37.

Лисенко Н.О. Дистанційна підтримка самостійної роботи студентів-іноземців з курсу «Українська мова»// Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018: матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (25-26 квітня 2018 року — Запоріжжя : ЗДМУ, 2018, С. 127-129

Лисенко Н.О. Застосування тестів з елементами аудіювання при викладанні курсу «Українська мова як іноземна»/ Н.О. Лисенко// Освіта і наука в умовах глобальних тарнсформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 26-27 жовтня 2018 року, м. Дніпро. Ч1/ Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. – С. 139-141

Лисенко Н.О. Використання форумів, чатів, вебінарів при викладанні української мови студентам-іноземцям/ Н.О. Лисенко// Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 55 – 58.

Лисенко Н.О. Застосування тестів, розроблених на платформі Μοοdle, для засвоєння лексичного мінімуму при викладання української мови як іноземної// Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Чернівці : Вид-во Буковинського державного медичного університету. — С. 113-11

Професійна мова провізора-косметолога: навч. посіб. / Н.О. Лисенко,. Л.І. Дорошина, Л. І. Пац, А. А. Берестова, Т.В. Сальтевська. — Х. : Золоті сторінки, 2018. — 240 с.

Литвиненко О.О. До питання про формування граматичної компетентності в іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм». – Х.: НФаУ, 2018. – C. 76 – 80.

Литвиненко О.О. Практичний підхід до формування базових мовних компетентностей в іноземних студентів (кличний відмінок) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. 1. – C. 263 – 265.

Лисенко Н.О., Литвиненко О.О. Дистанційна підтримка самостійної роботи студентів-іноземців // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава: Вид-во “Астрая”, 2018. – С. 163 – 167.

Литвиненко О.О. Питання міжкультурної комунікації при викладанні української мови іноземним студентам // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2018. – С. 49 – 51.

Литвиненко О.О. Проблеми викладання української мови іноземним студентам у двомовному середовищі // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018.С. 59 – 61.

Lytvynenko Olha. Vocative case as the method of forming the grammar competence at the initial stage of learning Ukrainian as a foreign language // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність», Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, м. Новий Сонч, Польща. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repozytorium.wsbnlu.edu.pl/xmlui/handle/11199/10469

Берестова А.А. Прецедентні феномени з релігійним компонентом, представлені в сучасній художній прозі / А.А. Берестова // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Харків : Видавництво НФаУ, 2018. – С. 24 – 33.

Берестова А.А. Мовні дисципліни у виші як засіб формування професійної мовної комунікації та національної свідомості студентів / А.А. Берестова // Актуальні питання лінгвістики, лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава : Видавництво «Астрал», 2018. – С. 17

Крисенко, Т. В. Використання пісень у навчанні іноземних студентів російської мови / Т. В. Крисенко, Т. Є. Суханова // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов у немовних ВНЗ на сучасному етапі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 27 берез. 2018 р. – Х., 2018. – С. 47-52.

2017

Лисенко Н. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти очної, заочної та заочної (дистанційної) форми навчання / Н. О. Лисенко, О. О. Тєлєжкіна, А. А. Берестова. – Харків : НФаУ, 2017. – 35 с.

Литвиненко О. О. До особливостей викладання української мови в технічних ВНЗ // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 жовтня 2017 р). – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 98 – 100.

2016

Лисенко Н.О. Застосування форумів і чатів при дистанційному викладанні мовних дисциплін студентам-іноземцям/ Н.О. Лисенко //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. — С.283-285.
Лисенко Н. О. Комплекс мотиваційних заходів при дистанційному вивченні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (14–15 квітня 2016 р.). — Х. : Вид-во НФаУ, 2016. — С. 169-174.
ю участю] (14-15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 249-256.
LisenkoN., RakeevP. Violation of orfographic and lexical norm in the names of drugs, registrated in Ukraine // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 351.
Лисенко Н.О. Значення комунікативного компоненту при дистанційному вивченні філологічних дисциплін // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві», (27 травня 2016 року, м. Харків, Національна академія Національної гвардії України). — Х.: Вид-во Національної академії Національної гвардії України. — С. 43-44.
Берестова А. А. Функційна інтерпретація прецедентних релігійних феноменів у художньому дискурсі (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ — початку ХХІ століття) / А. А. Берестова // Philologu, IV(20), Issue: 85, 2016. — С. 7 – 11

Берестова А. А. Типологія прецедентних релігійних імен, репрезентованих у творах сучасних українських письменників /А. А. Берестова // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.– Харків, 2016. – Вип.41. – С. 3 -10

Берестова А. А. Типологія інтертекстуальних зв’язків текстів сучасної української художньої літератури і прецедентних релігійних феноменів /А. А. Берестова // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми філології». – Хмельницький, 2016. – Вип.10. Т. 1 – С. 35 – 40
Берестова А. А. Функційна інтерпретація прецедентних релігійних феноменів у художньому дискурсі (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття /А. А. Берестова // Наука и образование. Новое измерение. Филология, IV(20): зборник научных трудов. – Будапешт, 2016. – Вип.85. – С. 7– 12
Лисенко Н. О. Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу / Н. О. Лисенко // Вісник ХНУ. Серія «Філологія». – Х. : Вид-во ХНУ. — Вип 73. — 2015. — С. 129
Лисенко Н. О. Застосування форумів і чатів при дистанційному викладанні мовних дисциплін студентам-іноземцям/ Н. О. Лисенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. — С.283-285
Лисенко Н. О. Комплекс мотиваційних заходів при дистанційному вивченні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» (14–15 квітня 2016 р.). – Х. : Вид-во НФаУ. – С. 169-174

LisenkoN., RakeevP. Violation of orfographic and lexical norm in the names of drugs, registrated in Ukraine // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (14–15 квітня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 351.
Лисенко Н.О. Значення комунікативного компоненту при дистанційному вивченні філологічних дисциплін // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві», (27 травня 2016 року, м. Харків, Національна академія Національної гвардії України). — Х.: Вид-во Національної академії Національної гвардії України. — С. 43-44.

2015

Kosimzhonova Mahliyo Comparative study of Russian and Uzbek languages / Kosimzhonova Mahliyo, E. A. Dolgaia // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 591.

Тєлєжкіна О. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми : навч. посіб. / О. О. Тєлєжкіна, Н. О. Лисенко, О. О. Кушнір, О. О. Литвиненко, Н. В. Піддубна. – Х. : «Смугаста типографія», 2015. – 384 с.

Культура наукової мови : [навчальний посібник] / Н. О. Лисенко, Н. В. Піддубна, О. О. Тєлєжкіна. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2015. – 224 с.

Филиппенко Р. І., Берестова А. А. К вопросу о формировании харьковской школы искусства: А. Н. Деревицкий // Современное общество и власть. Электронный научный журнал. – №2(4) 2015. – С. 13-20.

Берестова А. А. Типи прецедентних релігійних інтертекстем у романі Василя Базіва «Хрест» / Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Кн.. 1. – Ніжин, 2015. – С. 170-175.

Лисенко Н. О. Нотатки щодо деталізації терміна «архетипний символ» / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». – Острог, 2015. – С.163-165.

Лисенко Н. О. Застосування технології кейс-стаді при викладанні дисципліни «Культура наукової мови» студентам економічних спеціальностей / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики». –Х. : НФаУ, 2015. – С.209-210.

Лисенко Н. О. Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу / Матеріали Всеукраїнської наукової Конференції «Слово – Текст – Мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики». – Харків, 2015.

Томарева Н. О., Лисенко Н. О. Застосування елементів дистанційного навчання при викладанні дисципліни «Культура наукової мови» для студентів-фармацевтів / Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015» (12-13 листопада 2015р.). – Запоріжжя, Київ.

2013-2014

Дьяконенко, Н. Л. Инновации для инженерно-технических специальностей / Л. Г. Петренко // Междунар. науч.-практ. конф., 7-8 ноября 2013 г. Инженерия инновационных технологий и совершенствование фундаментального образования – Х. : НТУ «ХПИ».– С. 39.
Дьяконенко, Н. Л. Инновационно-аналитическая система управления процессом изучения курса общей физики в техническом вузе / Л. Г. Петренко, В. И. Белозерцева // Междунар. науч.-практ. конф., 7-8 ноября 2013 г. Инженерия инновационных технологий и совершенствование фундаментального образования – Х. : НТУ «ХПИ». – С. 58.
Дьяконенко, Н. Л. О новых технологиях в системе высшего технического образования. / Л. Г. Петренко, В. И. Белозерцева // Матер. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 2013 р. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2013) – Х. : НТУ «ХПИ».– Ч.2. С. 87.
Дьяконенко, Н. Л. О. Лаврентьєв – легенда фізики ХХ сторіччя. / Т. К. Григорова // ХІІІ Междунар. междисциплин. науч.-практ. школа-конф., 2013 г. Современные проблемы науки образования – Одесса. – С. 31.
Дьяконенко, Н. Л. Подготовка современных инженеров / Л. Г. Петренко // Матер. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 2013 р. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2013) – Х. : НТУ «ХПИ». – Ч.1. – С. 11.
Журавлёва, В. И. Значение обобщений в формировании грамматических навыков при обучении иностранных студентов русскому языку / В. И. Журавлёва, О. Б. Кучма, А. А. Столяренко // Матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф., 2013 г. Русский язык за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты преподавания и изучения на Украине и в других странах – Х. : ХНУСА. – С. 23.
Коваленко, З. И. Профессионально значимые характеристики как основа конкурентоспособности будущих специалистов / З. И. Коваленко, Т. Г. Журавлёва // IV Междунар. науч. конф., 25, 26 апреля 2013 г. Соцально-гуманитарные векторы педагогики высшей школы, Харьков, ХГАДИ / Сборник материалов. – Х. : ХГАДИ, 2013 г. – С. 51-55.
Коваленко, З. И. Развитие лингвистических способностей и креативности иностранных студентов на занятиях по языковой подготовке / З. И. Коваленко, Т. Г. Журавлёва // Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 мая 2013г. Теория и практика, достижения, проблемы и перспективы развития преподавания РКИ, Минск, БГУ – Минск : БГУ. – 2013 г. – С.163-167.
Константинов, В. А. Перенос тепла в пластических фазах I и II циклопентана / В. А. Константинов, В. П. Ревякин, А. В. Звонарева // Междунар. конф. молодых ученых и аспирантов «ІЕФ’2013». – С. 97.
Крючкова, Т. М. До питання пакування та маркування зборів лікарської рослинної сировини / Т. О. Краснікова, Т. В. Ільїна // Товарознавчі аспекти споживчих товарів: матеріали наук.-практ. конф., 19 березня 2013 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013 р. – С. 40- 41.
Ленская, Е. О. О литературных и эстетических позициях Ю. Терапиано / Е. О. Ленская // Литература в диалоге культур-10 : материалы междунар. науч. конф. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013 г. – С. 102–107.
Маміна, О. О. Дослідження антигістамінних препаратів методом тонкошарової хроматографії / О. О. Маміна, А. М.Лебедин, Є. Л. Бондаренко, Н. О. Шум // XI Збірник наукових праць «Питання судової медицини та експертної практики», присвячений 90-річчю Донецького бюро судово-медичної експертизи та 60-річчю кафедри судової медицини Донецького нац. мед. університету ім. М. Горького – Донецьк, 2013 г. – С.101,102.
Маміна, О. О. Дослідження умов екстракції хлоропіраміну з водних розчинів органічними розчинниками / О. О. Маміна, А. М. Лебедин, Л. І. Рибалко, О. В. Шолік // XI Збірник наукових праць «Питання судової медицини та експертної практики», присвячений 90-річчю Донецького бюро судово-медичної експертизи та 60-річчю кафедри судової медицини Донецького нац. мед. університету ім. М. Горького – Донецьк, 2013 р. – С.103-104.
Маміна, О. О. Ідентифікація та кількісне визначення празозину ВЕРХ- методом / О. О. Маміна, О. В. Ковальська, Л. І. Рибалко, І. В. Сиромятникова // XI Збірник наукових праць «Питання судової медицини та експертної практики», присвячений 90-річчю Донецького бюро судово-медичної експертизи та 60-річчю кафедри судової медицини Донецького нац. мед. університету ім. М. Горького – Донецьк, 2013 р. – С.105,106.
Матвєєва, О. І., Журавлева, В. І., Головіна, В. С. Організація поза- аудиторних занять з російської мови з іноземними слухачами // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2013 р. – Х.: ХНМУ, 2013. – 231с.
Овчаренко, В. Г. Психологічні особливості адаптації іноземних студентів до умов життя та навчання в Україні // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2013 р. – Х.: ХНМУ, 2013 р. – С. 152-155.
Пономаренко, И. В. Экзаменационное волнение: его роль и способы его преодоления // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2013 р. – Х.: ХНМУ, 2013. – С. 170-173.

Романова, С. В. Изучение флавоноидов некоторых видов семейств фиалковые, ирисовые, бобовые // Научно-практическая конференция. – Вена. – 2013 г. – С. 24 – 25.
Саган, В. В. Вклад вращательных степеней свободы молекул в тепловое сопротивление циклических углеводородов // XI Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах», Харків, 3 грудня 2013 р. – С. 31 – 32.
Саган, В. В. Исследование изохорной теплопроводности циклических молекулярных соединений // XIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества («СПФКС-14»), Екатеринбург, Россия. – 20-26 ноября 2013 г. – С. 244.
Саган, В. В. «Пластические» фазы и перенос тепла в циклопентане // XIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества («СПФКС-14»), Екатеринбург, Россия, 20-26 ноября 2013 г. – С. 242.
Степанова, С. І. Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань. – Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 квітня 2013 р. – Харків.: вид-во „Есен”, 2013 р. – С. 124, 125.

Филатова, В. Л. Проблемы интенсификации учебного процесса при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе // Матер. VI Международной научно-практической конференции, НАУ, 11-12 апреля 2013 г., – Киев. – С. 3.
Черкашина, Ж. В. Значение учебно-ролевой игры на уроках русского языка как иностранного / IV Международная научная конференция: Соцально-гуманитарные векторы педагогики высшей школы, Харьков, ХГАДИ, 25-26 апреля 2013 г. / Сборник материалов. – Х.: ХГАДИ, 2013 г. – С. 192, 193.
Черкашина, Ж. В. Використання системи вправ на уроках РЯІ / Кайдалова Л.Г. // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2013 р. – Х.: ХНМУ, 2013 р. – С. 84-87.
Т.V. Оproshanska. Study of anatomic structure of root Bidens tripartite / D.А.Kirichenko, Т.V. Оproshanska // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : Матер. ХХ наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., присвячена 90-річчю від дня народження д. фарм. н., проф. Д.П. Сало, м. Харкiв, 25, 26 квiт. 2013 р. – Х., 2013 р. – С.39.
Т.V. Оproshanska. Study of quality composition of leaves of Burdock large // N.P. Тovstokora, Т.V. Оproshanska, О.P. Khvorost // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : Матер. ХХ наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., присвячена 90-річчю від дня народження д. фарм. н., проф. Д.П. Сало, м. Харкiв, 25, 26 квiт. 2013 р. – Х., 2013 р. – С. 65.
V.P. Revyakin. Heat transfer of cyclic molecular compounds // V.V. Sagan, V.A. Konstantinov, V.P. Revyakin, A.V. Zvonareva. – IV International Conference for Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS (ICYS–LTP–2013). 2013. – P. 81.
V.P. Revyakin. The isochoric thermal conductivity of solid cyclohexene // V.A. Konstantinov, V.P. Revyakin, A.V. Zvonareva, V.V. Sagan. – IV International Conference for Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS (ICYS–LTP–2013). 2013. – P. 95.
V.P. Revyakin. The isochoric thermal conductivity of solid furan / V.A. Konstantinov, V.P. Revyakin, A.V. Zvonareva, V.V. Sagan. – IV International Conference for Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS (ICYS–LTP–2013). 2013. – P. 606-610.
V.А. Konstantinov,V.P. Revyakin, А.V. Zvonaryova, V.V. Sagan. The isochoric thermal conductivity of cyclic molecular compounds // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2013». – С. 95, 96.
V.А. Konstantinov,V.P. Revyakin, А.V. Zvonaryova, V.V. Sagan. Isochoric thermal conductivity in plastic phases of cyclopentane. – IV International Conference for Young Scientists LOW TEMPERATURE PHYSICS (ICYS–LTP–2013). 2013. – Р. 69.
V.А. Konstantinov,V.P. Revyakin, А.V. Zvonaryova, V.V. Sagan. / Isochoric thermal conductivity of solid cyclopentane. // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2013». – С. 71, 72.
Micah Ebenah, Kryuchkova T.M., Horsfall D., Hat J.S. The biological investigation of Aralia Guifolei Leaf // XX International Scientific and Practical Conference of young scientists and students “Actual Questions of Development of New Drugs”, Kharkiv, April 25-26, 2013. – Х.: НФаУ, 2013 г. – С. 47.
Nnemelu Franclin Chisom, Kryuchkova T.M. The pharmacognostic study of Vernonia Amigdalina // XX International Scientific and Practical Conference of young scientists and students “Actual Questions of Development of New Drugs”, Kharkiv, April 25-26, 2013. – Х.: НФаУ, 2013 г. – С. 50.
V.V. Sagan Heat transfer in “plastic” phases of cyclic hydrocarbons. // XXI International School-Seminar of Galyna Puchkovska “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, Beregove, Crimea, 22-29 September 2013. – Р. 150.
V.V. Sagan Heat transfer in solid cyclic hydrocarbons // XXI International School-Seminar of Galyna Puchkovska “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, Beregove, Crimea, 22-29 September 2013. – Р. 140
V.V. Sagan Heat transfer in disordered phases of solid cyclopentane // Career Development Workshop for Women in Physics, Trieste, Italy, 16-19 September 2013. – Р. 68.
N.L. Dyakonenko Nanostructure of chalcogenide amorphous thin films / Lukah V. // Тези доповідей ХІV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наноструктур, Івано-Франківськ, травень 2013 р. – С. 225.
Андрущенко, О. О. Аналіз ліпофільних екстрактів листя Sorbus aucuparia, Sorbus aria та Sorbus torminalis / О. О. Андрущенко, О. В. Криворучко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, № 4. – 2013 р. – С. 34.
Белоус, А. В. Об основных особенностях поэтической книги Д.С. Мережковского “Стихотворения ( 1883-1887 )”/ А. В. Белоус// Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Літературознавство”. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013 р.- №14 (76).- Ч.1.- С. 21-28.
Белоус, А. В. “Стихотворения” Д.С. Мережковского в оценке критики // Вісімнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013 р.- С. 22-23.
Виктор, О. М. Качественные перемены в организации обучения и воспитания иностранных студентов на ФМО НТУ «ХПИ» // Сборник научно-методических работ. – Харьков, 2013 г. – С. 22-23.
Волобуєва, І. В. Індивідуалізація навчання як психолого-педагогічна проблема сучасної вищої школи // Вісник Херсонського університету. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології. – 2013 г. – С. 12-13.
Криворучко, Е. В. Карбоновые кислоты Sorbus aucuparia и Sorbus aria / Е.В. Криворучко, О.А. Андрущенко, А.В. Кононенко // Химия природных соединений. – №4. – 2013 г. – С. 635 – 636.
Крючкова, Т. М. Лабораторний практикум з фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослин / Хворост О.П., Краснікова Т.О., Крючкова Т.М. – НФаУ. – 2013 г. – 100 с.
Степанова, С. І. Лікарські рослини, що мають седативну, анксіолітичну та спряжені види фармакологічної активності, їх біологічно активні речовини та механізми їхньої дії / С. Ю. Данилов, О. Товчига, С. Ю. Штриголь, С. І. Степанова // Фармацевтичний кур’єр. – 2013 г. – С.38-49.
Степанова, С. І. Яглиця звичайна (AegopodiumpodagrariaL.) чинить гепатопротекторну дію при пошкодженні печінки ішемічного ґенезу / О. О. Койро, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач, С. І. Степанова // Укр. біофармац. журн. – 2013 г. – № 3 (26). – С. 15–20

Чернигова, Т. Л. Великое преимущество любви в творчестве Метерлинка // Сборник «Гилея» № 73. – № 6. – С. 167 – 169.
N.A. Blyznyuk Prospects of using of IR-spectroscopy methods for the quality control of herbs // Abstracts Phytopharm. – Lithuania. – 2013. – P. 31.
V.V. Sagan, V.А. Konstantinov,V.P. Revyakin, А.V. Zvonaryova. Heat transfer in «plastic» phases of cyclic hydrocarbons. – Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. Issue. – 2013. – Р. 26.
V.V. Sagan Heat transfer in different phases of solid cyclohexene / V.A. Konstantinov, A.I. Krivchikov, O.A. Korolyuk, V.P. Revyakin, V.V. Sagan, G.A. Vdovichenko, A.V. Zvonaryova // Physica B: Condensed Matter, Vol. 424, 2013, Р. 54-59.
V.V. Sagan Isochoric thermal conductivity of solid furan / V.А. Konstantinov, V.V. Sagan, V. P. Revyakin, O.I. Pursky, А.V. Zvonaryova // ФНТ.- 2013.- Т. 39, №.5, C. 606 – 610.
Патент на корисну модель №100772 (Україна) МПК C07C 233/65 (2006.01).N-[(1Z)-2-[(2,6-діоксо-1,2,3,6-тетрагідропіримідин-4-іл)аміно]-2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигідро-3н-індол-3іліден)етил]бензамід, що проявляє анаболічну дію / М.О. Алєксєєва, О.О. Алтухов, С.В. Колісник, К.М. Ситнік, А.І. Березнякова, В.В. Болотов; заявл.: 05.04.2011р.; опубл.: 25.01.2013р. Бюл. №2, С. 10.
Патент на корисну модель №101531 (Україна). 9-аміно-2,3-диметил-5-нітроакридинію етиламіду 3-карбокси-2-хлорсукцинат, що проявляє бактеріостатичну, фунгістатичну, протизапальну, аналгетичну, діуретичну активність та потенціальну дію у відношенні до бензилпеніциліну натрієвої солі / Ісаєв С.Г., Сулейман М.М., Бризицький О.А., Динник К.В., Шевельова Н.Д., Крючкова Т.Н.; заявл.: 10.12.2012р.; опубл.: 10.04.2013р. Бюл. №7. – С. 2.
Коваленко, З. И., Журавлева, Т. Г. Развитие памяти как основа формирования иноязычной коммуникации // Тенденции и проблемы языковой подготовки иностранных студентов в современных условиях: Материалы заочной Международной научно-практической интернет-конференции (13-17 мая 2013г., г. Запорожье). – Запорожье: изд-во ЗГМУ. – 2013 г. – С. 16-18.
Коваленко, З. И., Журавлева, Т. Г., Заика Е.В. Обучение работе с текстом студентов-иностранцев подготовительного факультета // Международная научно-методическая конференция «Обучение иностранных студентов в высшей школе: традиции и перспективы», НТУ «ХПИ», 23, 24 мая 2013г. – Х.: НТУ «ХПИ», 2013 г. – С. 49-52.
Коваленко, З. И., Журавлева, Т. Г., Заика Е.В. Развитие навыков работы с текстом у иностранных учащихся. // Науково-практична конференція «Бочаровські читання». Матеріали науково-практичної конференції, ХНУВС, 29 березня 2013 р. – Х.: ХНУВС, 2013 г. – 341 с. – С. 308, 309.
Коваленко, З. І., Журавльова, Т. Г. Оптимізація навчального процесу з опорою на репрезентативну систему студентів // Педагогіка та психологія:традиції та інновації. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15, 16 березня 2013 р.) – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2013 р. – С. 19, 20.

Авотін, С. С. Властивості потрійних халькогенідних плівок / С. С. Авотін // Підсумкова наук. конф. професорсько-викладацького складу, наук. працівників, аспірантів, здобувачів, 22-25 січня 2013 р. – Х. : ХНАУ. –
С. 25.
Авотін, С. С. Ліс і затримання радіоактивних викидів / С. С. Авотін // Міжнар. наук.-практ. конф. 16-19 жовтня 2013 р. Лісівнича освіта і наука: сучасний стан та перспективи розвитку. – Х. : ХНАУ. – С. 7 – 10.
Андрущенко, О. О. Антимікробна активність екстрактів листя горобини арії / О. О. Андрущенко, О. В. Криворучко, Н. М. Шульга // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11-12 квітня 2013 р. – Х. : Вид-во ЕСЕН, 2013 р. – С. 10.
Андрущенко, О. О. Органічні кислоти sorbus aucuparia та sorbus aria / О. О. Андрущенко, О. В. Криворучко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали V наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль. – 2013 р. – С. 30-31.
Виктор, О. М. Роль внеаудиторной работы в формировании личности иностранца на начальном этапе / Виктор О. М. // Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию создания ПФ НТУ «ХПИ», 23-24 мая 2013 г. – С. 76-78.

Виктор, О. М. Структурная композиция учебного пособия «Введение в социологию» для студентов-иностранцев / О. М. Виктор // Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию создания ПФ НТУ «ХПИ», 23-24 мая 2013 г. – С. 154-158.
Дьяконенко, Н. Л. Ближнепольная оптическая микроскопия (БОМ) / Е. Т. Лемешевская, И. А. Азаренко, М. А. Дегтярь // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення: тез. доп. ХІІІ регіональної наукової студентської конференції – Х. : 2013 р. – С. 108.

Лысенко, Н. А. Классификация символов – репрезентантов авторской поэтической модели мира / Н. А. Лысенко // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы ХХІV Международной научно-практической конференции. – Новосибирск : Сибак, 2013. – С. 25 –  30

Филянина, Н. Формирование языковой компетенции учащихся / Н. Филянина, Е. Долгая // Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: матеріали Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13–14 листоп. 2014 р., м. Харків). – Х. : Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 337-338.

2012

Крысенко Т. В. Учёт невербального аспекта коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному / Т. В. Крысенко, Т. Е. Суханова // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. – 2012. – № 1-2 (46). – С. 109-112.

2011

Лисенко, Н. О. Метафори і символи з компонентом небо в поетичному ідіостилі Т.Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2011.— № 936.— Вип. 61.— С. 46–49.

2009-2010

Долгая, Е. А. Cпецифика лингвострановедческой работы с иностранными студентами начального этапа обучения русскому языку как иностранному / Е. А. Долгая // Мова і культура. – 2010. – Вип.13, т. 7 (143). – С. 394-400.

Лисенко, Н. О. Архетип світового дерева в ідіостилі Т. Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2009.— № 873.— Вип. 58.— С. 40–44.- Режим доступу:http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1779

2005

Лисенко, Н. О. Нотатки до класифікації символів /Н. О. Лисенко //Філологічні науки: Збірник наукових праць.— Суми: СумДПУ, 2005.— С. 55–61.

Лисенко, Н. О. Образ матері-землі як репрезентант міфо-релігійної свідомості поета /Н. О. Лисенко //Міжнародна науково-теоретична конференція. «Особистість у системі соціальних зв’язків».— Х.: Вид-во НФаУ, 2005.— С. 235–239.

2004

Філяніна, Н. М. Нереалістичні течії европейської літератури кінця XIX – початку XX століття : навч. посіб. з предмету “Зарубіжна література” / Н. М. Філяніна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 103 с.

Лисенко, Н. О. До питання диференціації детермінантів ідіостилю — понять «Мовна картина світу» та «Мовна модель світу» /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.— Х.: ХДПУ, 2004.— Вип 14.— С. 137–140.

Лисенко, Н. О. Реінтерпретація як один із шляхів подолання «знаковості» у традиційних народнопоетичних символах /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2004.— № 632.— Вип. 42.— С. 11–13.

2003

Лисенко, Н. О. Динаміка конфлікту природи і технічного прогресу у творах українських поетів ХХ – початку ХХІ століть /Н. О. Лисенко //Збірник робіт ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті».— Х.: ХНАУ.— 2003.— С.221–224.

Лисенко, Н. О. Метафори із солярним компонентом в поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць: Матеріали Всеукраїнської конференції «Всеукраїнські науково-теоретичні граматичні читання.–– Донецьк: ДНУ.— 2003.— Вип. 11.— Вип. 35.— С. 309–313.

2002

Лисенко, Н. О. Метафори і символи із компонентом «місяць» у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.— Х.: ОВС, 2002.— С.304–308.

Лисенко, Н. О. Опозиція ідіолект/ідіостиль. Ідіостилістична домінанта /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2002.— № 557.— Вип. 35.— С.85–89.

2001

Лисенко, Н. О. Метафори і символи «Матері Землі» і «Степу» в поетичній мові Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Українське і слов’янське мовознавство : Матеріали Х Міжнародної наукової конференції на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського.— Ужгород: «Поличка» Карпатського краю, 2001.— С.304–308.

Лисенко, Н. О. Метафори на позначення астральної моделі світу із модифікатором «зірка» в поетичному ідіостилі Т. Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2001.— № 520.— С.193–197.

Лисенко, Н. О. Структурний аналіз метафор поетичного ідіостилю Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць.— Х.: ХДПУ, 2001.— Вип.6.— С.183–188.

2000

Лисенко, Н. О. Архетипні символи в поетичній мові Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Філологічні науки: Збірник наукових праць.— Суми: СумДПУ, 2000.— С. 60–68.

Лисенко, Н. О. Символіка червоного та чорного кольорів у поетичній мові Тодося Осьмачки /Н. О. Лисенко //Вісник ХНУ. Серія: Філологія.— Х.: ХНУ, 2000.— № 473.— С. 86–91.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email